Wydział Geograficzno-Biologiczny

O wydziale

Dziekanem Wydziału Geograficzno-Biologicznego jest dr hab. Grzegorz Formicki,
prof. UP. 
Prodziekanem ds. Nauki jest dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP,
a Prodziekanem ds. Dydaktycznych jest dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP.

Na Wydziale pracuje 120 nauczycieli akademickich, w tym 41 samodzielnych pracowników nauki. Studiuje około 1000 studentów.
Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii oraz stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych.

Wydział Geograficzno-Biologiczny uzyskał kategorię A w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej jednostek naukowych w 2017 r.

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej

INSTYTUT BIOLOGII

Prowadzi badania cytogenetyczne nad strukturą chromatyny; badania nad mutagenezą; morfologią i biologią rozwoju roślin; bioindykacją środowiska; lichenologią; fitosocjologią; systematyką wybranych rodzajów roślin kwiatowych; fotosyntezą roślin niższych; adaptacją roślin do warunków stresowych; symbiozą; fizjologią ruchu organizmów jednokomórkowych; udziałem bakterii w procesach utleniania i redukcji związków azotu i siarki; zjawiskami cykliczności u zwierząt ektotermicznych; morfologią, biologią i ekologią płazów i gadów; ekofizjologią i fizjologią płazów; monitoringiem płazów i gadów; biologią człowieka; biologią rozrodu człowieka i kręgowców; biologią i ekologią niektórych grup owadów; ekologią populacji szkodników produktów spożywczych; ekologią gleby; ekologią zwierząt i gospodarką łowiecką; chiropterologią; edukacją ekologiczną; parazytologią; ochroną środowiska; badaniami w zakresie neuroendokrynologii i chronofizjologii; badaniami nad problemami dydaktyki biologii i przyrody.

INSTYTUT GEOGRAFII

Prowadzi badania nad geomorfologią strukturalną i klimatyczną polskich Karpat; geologią ze szczególnym uwzględnieniem sedymentologii, stratygrafii, paleoekologii Karpat; regionalizacją fizyczno-geograficzną południowej Polski; transformacją zasobów środowiska przyrodniczego pod wpływem rolnictwa; tendencjami zmian środowiska przyrodniczego na obszarach ekologicznego zagrożenia; problemami ludnościowymi oraz procesami przemian struktur gospodarczych w układzie krajów, makroregionów: Azji, Ameryki Łacińskiej, Europy środkowo-Wschodniej; przemianami w strukturze gospodarczej i osadniczej wybranych ośrodków i współzależności procesów industrializacji i urbanizacji w południowej Polsce, regionów południowej Polski; celami i metodami kształcenia, doborem i układem treści, środkami dydaktycznymi, w tym opracowywaniem podręczników.