Wydział Geograficzno-Biologiczny

Zarządzenia

Środa dniem wewnętrznym dziekanatu

Decyzją Dziekana, środa jest dniem wewnętrznym dla pracy dziekanatu.

Zarządzenie 1/2018

Dotyczy: składania wniosków o przyznanie środków na działalność statutową

Zarządzenie Dziekana 1/2018

Studia niestacjonarne – rok akademicki 2013/2014

Zarządzenie 1/2014

Procedura składania dokumentów w Dziekanacie Wydziału Geograficzno-Biologicznego przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego

 

  1. Student, który ukończył pisanie pracy, wykonuje kopię elektroniczną (w formacie pdf), drukuje i zamieszcza jako ostatnią stronę „Oświadczenie o samodzielności napisania pracy” i ją oprawia.
  2. Opisaną płytę CD: imię i nazwisko, numer albumu, kierunek i stopień studiów, rok kalendarzowy, w którym egzamin dyplomowy się odbywa (w identycznie opisanej kopercie), z wersją elektroniczną pracy wraz z wydrukowanym i podpisanym „Oświadczeniem o zgodności wersji elektronicznej i drukowanej” oraz podpisanym drukiem „Zgody na przeprowadzenie procedury antyplagiatowej”, Student przekazuje osobie wyznaczonej przez promotora do przeprowadzenia procedury antyplagiatowej.
  3. Po przeprowadzeniu procedury Student odbiera pracę w wersji elektronicznej oraz Raport antyplagiatowy od osoby przeprowadzającej procedurę.
  4.  Pracę w wersji drukowanej i elektronicznej wraz z Raportem Student przedkłada Promotorowi, który na ostatniej stronie „Oświadczenie o samodzielności napisania pracy” dokonuje adnotacji o przyjęciu pracy i zalicza seminarium.
  5. Podpisaną przez promotora pracę wraz z wersją elektroniczną, Raportem antyplagiatowym, indeksem i kartą osiągnięć studenta z zaliczonymi wszystkimi przedmiotami, dowodem opłaty za dyplom, podpisanymi imieniem i nazwiskiem fotografiami Student składa w Dziekanacie Wydziału co najmniej 14 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym.
 

__________________________________________

Informacja dotycząca opłat za dyplomy i świadectwa

Numer konta podstawowego

Bank PKO SA
71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

Tytuł wpłaty:
opłata za dyplom
lub opłata za świadectwo podyplomowe
imię i nazwisko, kierunek, wydział

Wysokość opłat:
opłata za dyplom: 60,- zł
opłata za dyplom i suplement w wersji angielskiej: 40,- zł
za świadectwo podyplomowe: 30,- zł

Do dziekanatu należy się zgłaszć z dowodami wpłaty.

UWAGA!

Na każdy rodzaj opłaty konieczny jest osobny przelew!

__________________________________________

Zarządzenie Dziekana nr 1/2005

1.  Promotorów prac dyplomowych i magisterskich zobowiązuje się do podpisywania seminarium dyplomowego lub magisterskiego w indeksie studenta po przyjęciu pracy.

2. Promotor przyjmujący pracę magisterską lub dyplomową jest zobowiązany w egzemplarzu pracy przekazywanym do Dziekanatu napisać: pracę przyjmuję”, oraz złożyć czytelny podpis wraz z datą.

3. Recenzentów prac dyplomowych i magisterskich zobowiązuje się do przedłożenia w Dziekanacie Wydziału zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Wydziału harmonogramem egzaminów; recenzji na tydzień przed terminem egzaminu.